...'Watashi wa Nippon ga suki'..

...'naneun hangug-eul joh-a'...

............I like korea...........

............I like japan...........

Note : if you do not understand with Indonesian leanguage, you can translate with the translator at the bottom of the red

jika ingin meng copy paste ' artikel yang ada di blog ALL ABOUT KOREA AND JAPAN, tolong cantumkan nama Credit/sumber serta alamat blog ALL ABOUT KOREA AND JAPAN ya ^^

Saturday, June 2, 2012

son kei


SONKEI
BAHASA FORMAL
(尊敬語)

O [+VERB] NI NARU

Kaeru / kaerimasu / O kaerini narimasu
先生は もう おかえりになりました
Sensei wa mou OKAIRI narimashita

Kaku / kakimasu / o kakini narimasu
これは たなか先生が おかきになった本です
Kore wa Tanaka sensei ga OKAKINI natta hon desu
(Ini buku, Tanaka sensei yang nulis)Matsu / machimasu / o machini narimasu
先生のおくさんはロビーで先生を おまちになっています
Sensei no okusan wa robi (lobby) de sensei o OMACHI NI natteimasu
(Istri Sensei menunggu di lobby)

RARERU

Kaeru / kaerimasu / kaeraremasu
先生は もう かえられました
Sensei wa mou KAERAREMASHITA

Kaku / kakimasu / Kakaremasu
これは たなか先生が かかられた 本です
Kore wa Tanaka sensei ga KAKERARETA hon desu
(Ini buku, Tanaka sensei yang nulis)

Tsukuru / tsukurimasu / Tsukuraremasu
この りょうりは 先生の おくさんが つくられました
Kono ryouri wa sensei no okusan ga TSUKURAREMASHITA
Ini masakan, istri Sensei yang membuat)

Yomu / yomimasu / yomaremasu
たなか先生は しんぶんを よまれます。
Tanaka sensei wa shinbun o YOMAREMASU

Kuru / kimasu / Koraremasu
たなか先生は いつも 7じに 学校へ 来られます。
Tanaka sensei wa itsumo shichiji ni gakkou e KORAREMASU

Neru / nemasu / Neraremasu
先生は なんじに ねられますか
Sensei wa nanji ni NERAREMASU ka ?

Special word

Iru / irimasu / irasshaimiasu
あなたの お父さんは きょう 家に いらっしゃいますか
Ananta no otousan wa kyou ie ni IRASSHAIMASU ka ?
(Bapak anda, hari ini ada di rumah ?)

Iku / ikimasu / irasshaimasu
しゃちょうわ きのう とうきょうへ いらっしゃいました
Sachou wa kinou Tokyo e IRASSHAIMASHITA
(Direktur kemarin pergi ke Tokyo)

Kuru / kimasu / irasshaimasu
どちらの 国から いらっしゃいました の ですか
Raion wa dochira no kuni kara IRRASHIMASHITA no desu ka ?
(Singa, datang dari negara mana ?)

Nomu / nomimasu / meshi agarimasu
先生は ビールを たくさん めしあがりました
Sensei wa jusu o takusan MESHI AGARIMASHITA
(Sensei minum banyak jus)

Taberu / tabemasu / meshi agarimasu
ひるごはんは 何を めしあがりたいですか
Hiru gohan wa nani o MESHI AGARITAI desuka
(Makan siang, mau makan apa ?)

Shite iru / Shite imasu / Gozonji
Tanaka 先生、 B先生の でんわばんご ごぞんじです か
Tanaka sensei, B sensei no denwa bango GOZONJI desuka
(Tanaka Sensei, tahukah nomor telephone dari B sensei ?)

Miru / Mimasu / Goran
ごらんください !
Goran kudasai

Yobu >> Oyobi dashi
およびだし もうしあげます。やまださま インフォメーションまで おこしください。
OYOBIDASHI MOUSHI AGEMASU. Yamada sama, information made OKOSHI KUDASAI MASE.
Berita panggilan seperti ini sangat umum kita dengar di pusat perbelanjaan atau sejenisnya. Terdiri dari banyak kombinasi bahasa sopan.
Moushi agemasu : ditujukan atau diberikan kepada,
Okashi kudasai : silakan mendatangi, menuju ke
Mase : akhiran untuk bahasa sopan, umum dipakai dalam pengumuman.
CONTOH PENUTUP

Tampaknya cukup membingungkan bukan ? Sebagai penutup, saya berikan contoh tambahan sederhana yang tampaknya cukup mudah untuk dipahami. Bisakah Anda menunjukkan mana kalimat Teinei (sopan standar), Sonkei (formal) dan Kenjo (merendahkan diri) ? Tampaknya gampang bukan ?

Iku
父は きょうとへ いきます
Chichi wa kyoto e ikimasu
Sensei wa Kyoto e irasshaimasu
Watashi wa Kyoto e mairimasu

Kuru
父は まいにち ここで きます
Chichi wa mainichi koko de kimasu
Sensei wa mainichi koko de irasshaimasu
Watashi wa mainichi koko de mairimasu

Taberu
父は バナナを たべます
Chichi wa banana o tabemasu
Sensei wa banana o meshiagarimasu
Watashi wa banana o itadakimasu

Nomu
父は ビールを のみます
Chichi wa biiru o namimasu
Sensei wa biiru o meshiagarimasu
Watashi wa mizu o itadakimasu

Iu
父が いますした
Chichi ga iimashita
Sensei ga osshaimasshita
Watashi ga moushimashita

Miru
みんなさん、みてください
Minna san, mite kudasai
Minna san, goran kudasai

Shite iru
先生は カルティ二さん を していますか
Sensei wa Kartini san o shite imasu ka ?
Sensei wa Kartini san o gozonji desu ka ?

Iru / irimasu / irasshaimasu
すみません、たなか先生 いらっしゃいますか
Sumimasen, Tanaka sensei irasshaimasu ka ?

Suru / Shimasu / Nasaimasu
せんせいは にちようびには どんな ことを なさいますか
Sensei wa nichiyobi ni wa donna koto o nasaimasu ka

Suru / Shimasu / Nasaimasu
どうぞ おらくに なって ください
Douzo o rakuni natte kudasai
Dozo O rakuni nasatte kudasai

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...